Nodige documenten

U hebt de voorwaarden goed nagelezen en denkt in aanmerking te komen om een sociale woning te huren? Dan komt u het best langs bij ons op kantoor. U kunt het inschrijvingsformulier ingevuld meebrengen maar daarnaast hebben we ook diverse andere documenten nodig.

Hieronder kunt u een overzicht vinden van wat u precies moet meebrengen.

Inschrijvingsformulier

Dit formulier kunt u onderaan downloaden
Iedereen van uw gezin die ouder is dan 18 jaar moet het formulier ondertekenen.

Woonnoodbepaling

Om uw woonnood te kunnen vaststellen, vragen we steeds dat u langskomt bij ons op kantoor. Dan kunnen we kijken welke specifieke woonnood van toepassing is in uw situatie en welke documenten u hiervoor moet bezorgen. Hieronder kunt u echter een eerste aanzet vinden:

Type huisvesting Nodige documenten
Geen huisvesting hebben of slapen in de nachtopvang Sociale dienst - verslag
Attest nachtopvang
Een instelling, opvangtehuis of gevangenis kunnen of moeten verlaten en geen woonrecht meer hebben elders (punten kunnen worden toegekend tot maximum 6 maanden na de KH de instelling mag of kan verlaten) Attest instelling
Verblijf in een noodwoning, crisisopvang, transitwoning, hotel Attest/contract van de woning
Verlies woonrecht en opvang bij vrienden of familie.
Hieronder vallen ook kandidaat-huurders die bij hun partner vertrokken zijn omwille van een stukgelopen relatie en vervolgens bij familie of vrienden intrekken.
  • Attest verlies recht op bewoning
  • Sociaal verslag
  • Andere
Gerechtelijke uithuiszetting en betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis). Vonnis
Opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn < 3 maanden. Opzegbrief

Gerechtelijke uithuiszetting zonder betekend vonnis (punten maximum tot 12 maanden na datum van het vonnis).

Oproepingsbrief tot uithuiszetting of niet betekend vonnis.

Opzegging huurcontract door eigenaar met opzegtermijn > 3 maanden.

Opzegbrief

Onbewoonbaarverklaring met bevel woning te verlaten.

Bewijs woondienst
Overbewoondverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot overbewoondverklaring. Bewijs woondienst
Ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring met in beide gevallen op het technisch verslag, minimaal drie gebreken in categorie III in de hoofdrubrieken Omhulsel en Binnenstructuur of drie gebreken in categorie IV en 60 strafpunten (punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek). Bewijs woondienst
Overschrijding van de bezettingsnorm van de Vlaamse Wooncode, of onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van een bejaarde of van een persoon met een handicap. Bewijs woondienst OF kopie huurcontract.
Ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot ongeschiktverklaring.
Punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek.
Bewijs woondienst

Ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van een officiële instantie (bijv. van een gemeente, woonwinkel, LOGO, politie,…).

Punten kunnen enkel toegekend worden indien het (technisch) verslag niet ouder is dan 6 maanden en indien de kandidaat de woning bewoont op moment van het onderzoek.

Bewijs woondienst
De te betalen huurprijs bedraagt > 50% van het gezinsinkomen.

Huurcontract/ rekeninguittreksel

De te betalen huurprijs bedraagt > 35% maar < 50% van het gezinsinkomen.

Huurcontract/ rekeninguittreksel

Zelfstandig moeten wonen in kader decreet bijzondere jeugdbijstand.

Bewijs bijzondere jeugdzorg

Loon

U dient uw meest recent aanslagbiljet van de personenbelastingen mee te brengen. Wij kunnen dit ook voor u opvragen.
Daarnaast moet u ook officiële documenten van uw huidig inkomen bezorgen. Hieronder kan u terugvinden welke documenten dit kunnen zijn in uw situatie.

Uw situatie Welke papieren moet u meebrengen?
U hebt gewerkt OF werkt Uw loonfiches van de laatste 3 maanden.
U ontvangt leefloon of hebt leefloon ontvangen Een bewijs van het OCMW met een overzicht van het leefloon van de laatste 3 maanden.
U was student Indien u geen inkomsten had de laatste drie maanden, bezorg ons een officiële verklaring alsook een bewijs van inschrijving als student.
U krijgt of kreeg werkloosheidsuitkering Een overzicht van de werkloosheidsuitkering van de laatste 3 maanden en dit door middel van een officieel attest.
U ontvangt FOD invaliditeit Een overzicht van de ontvangen inkomsten (dit kan door rekeninguittreksels) van de laatste 3 maanden.
U ontvangt invaliditeit van de mutualiteit Een overzicht van de ontvangen inkomsten van de laatste 3 maanden en dit met een officieel attest van uw mutualiteit.
U krijgt pensioen Een kopie van uw pensioenfiche van de laatste 3 maanden (dit kan ook door rekeninguittreksels).

Heeft u een vraag over de documenten die u moet meebrengen?

Contacteer ons